Gegevens Gemeente en ANBI

Baptisten Gemeente Zuid-West Friesland, gevestigd te Koudum
Opgericht in 1884 te Stavoren.

Vastgelegd in de statuten, herzien en aangenomen op 18 april 2013

Het aan de  BGZWF toegekende RSIN (fiscaal) nummer is: 824267874.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  76446565
Naam:  Baptisten Gemeente Zuid-West Friesland
Adres: Nieuweweg 29
Postcode en plaats: 8723 CZ Koudum
Emailadres:  secretaris@baptisten-zuidwesthoek.nl
Website:  www.baptisten-zuidwesthoek.nl

De Baptistengemeente Zuid-West Friesland maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Hij is Gods enig geboren Zoon en Middelaar tussen God en mensen. Zij erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God als enige betrouwbare bron van Gods openbaring.  Zij erkent de Bijbel als het hoogste gezag voor leer en leven.

Doel van de gemeente:

De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus

a. Het evangelie door te geven

b. Hen, die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, door onderdompeling te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

c. Allen die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat Jezus heeft
opgedragen.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Zuid-West Friesland bestaat uit:
Voorzitter, secretaris en vijf overige raadsleden

zie: http://baptisten-zuidwesthoek.nl/adressen

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Visie Baptisten Gemeente Zuid-Friesland

Missie

Gods naam eren en groot maken. Hem liefhebben en onze naaste als onszelf. Zijn liefde uitdragen naar onze omgeving.

Het evangelie bekend maken onder de inwoners van de Zuidwesthoek. Hiertoe beleid en een structuur ontwikkelen en de leden en vrienden van de gemeente gavengericht inzetten.

Realisatie (in willekeurige volgorde):

1. Stimuleren van gebed

2. Zoeken naar de goede structuur van de Raad/gemeente

3. Onderwijs in de gemeente

4. Activiteiten voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld de senioren, Jongeren, Kinderen enz.)

5. Koffiedrinken na de diensten (in gesprek met gasten)

6. Jeugd stimuleren en activeren

7. Welkomstteam in de gemeente

8. Leren van andere gemeenten

9. Evangelisatieteam oprichten: – Hoe kunnen we mensen bereiken? – Welke doelgroep richten we ons op? – Hoe creëren we laagdrempelige diensten? – Bijzondere of themadiensten – Enquête onder bezoekers wat ze vinden van de diensten.

10. Pastoraat

Organisatieontwikkeling Baptistengemeente Zuid-west Friesland 

Binnen de nieuwe structuur zijn tien taakvelden, met daarachter de taakveldcoördinator vermeld, te onderscheiden, te weten:

·Taakveld 1: Pastoraat

·Taakveld 2: Evangelisatie en Zending

·Taakveld 3: Financiën

·Taakveld 4: Gebed

·Taakveld 5: Secretariaat

·Taakveld 6: Diensten

·Taakveld 7: Pr

·Taakveld 8: Jongerenwerk

·Taakveld 9: Kinderwerk

·Taakveld 10: Toerusting

Taakvelden

De diverse bedieningen in de gemeente, denk aan: jeugd- en jongerenwerk, His Kids, crèche en peuters en cursuswerk, zijn in taakvelden georganiseerd. Elk taakveld heeft een eindverantwoordelijke in de Raad. De taakveldleiders of coördinatoren vormen “een tweede laag van leiderschap” in de uitvoerende leiding binnen het taakveld. Vanuit de bestuurlijke Raad vindt coaching plaats van de eindverantwoordelijke raadsleden/diakenen en taakveldleiders om vanuit de visie van de gemeente samen te komen tot jaarplannen voor het taakveld met een eigen budget. Zo wordt het mogelijk samen de visie praktisch te vertalen en verantwoordelijkheid op verschillende niveaus te spreiden over meerdere mensen.

Baptistengemeente Zuid-West Friesland maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1. 1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen
de Unie
2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands
recht.

GRONDSLAG
Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie
te verbreiden;

c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

Verslag van de activiteiten van de gemeente

De gemeente organiseert
elke zondagmorgen een dienst
initieert Cursuswerk
kinderwerk,
jeugdwerk,
jongerenwerk
senioren aktiviteiten,
vrouwenwerk

Verdere aktiviteiten in de gemeente zijn
Pastoraad
Diaconaat
Kringenwerk
dit alles in de breedste zin van het woord.

Exploitatie 2022

Totale ontvangsten   €   89.035,08
Totale uitgaven          –   104.531,15
Negatief saldo            €    15.496,07

 Begroting 2023:

Ontvangsten             €   89.000,00
Uitgaven                    –   121.500,00
Tekort                         €   32.500,00